נספח דרישות איכותכרמור טכנולוגיות מציגה נספח דרישות איכות

Skip Navigation Linksראשי : אודותינו : נספח דרישות איכות

נספח דרישות איכות

נספח א' - דרישות איכות מיוחדות לספקים

הגדרות:

1.1    המזמין  –  כרמור
1.2    ספק – ספק או קבלן משנה של מוצרים או שירותים המוזמנים ע"י המזמין.

2. דרישות כלליות :

2.1 מערכת ניהול האיכות
2.1.1    על הספק לקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לדרישות ISO9001:2015 / AS9100D 
2.1.2    למוצרים המיועדים ללקוחות תעופתיים  ולקוחות רפואיים הספק יעמוד בדרישות איכות המפורטות בנספח זה. מסמך דרישות איכות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהזמנת הרכש. אישור הספק להזמנת רכש מהווה את אישורו והסכמתו לעמידה בדרישות איכות אלו.
2.1.3    הספק מתחייב לבצע את עבודתו עבור "כרמור" בהתאם לשרטוטים / מפרטים / מסמכים, כולל נספח דרישות איכות זה שקיבל מ "כרמור" יחד עם הזמנת רכש.

2.1.4    מדדי ביצועים: ביצועי הספק מנוטרים פנימית ע"י "כרמור". הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל 75%. במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול יעדים רלוונטים.
2.1.5    מודעות: הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות: השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר והחשיבות של התנהגות אתית.
2.1.6    אופייני מפתח ינוהלו בהתאם לדרישות AS9103 או בהתאם לדרישות ההזמנה.


2.2 סימון
2.2.1    החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט או במפרטים המפורטים ועל פי התקן הישים.
   

2.3 אישור חריגה
2.2.3    ספק שמעוניין לקבל אישור חריגה יגיש בקשה בכתב. הבקשה תידון ע"י מנהל איכות של כרמור ותאושר במידה וניתן בכתב. לא יאושרו חריגות ללא אישור חתום ע"י המזמין.


2.4 אריזה שינוע ומניעת גופים זרים
2.4.1    הספק ימנע מפגיעה כלשהי במוצר בשלבי השינוע, היצור והאחסון.
2.4.2    החלקים יארזו באופן שימנע קורוזיה ופגיעות מכאניות.
2.4.3    החלקים יארזו באופן שיאפשר אימות ספירת חלקים ואימות הכמות אצל המזמין באופן מהיר וודאי.
2.4.4    על כל אריזה תודבק מדבקה המציינת את מהות המוצר, שם הספק וכמות החלקים המדויקת בחבילה.
2.4.5    לכל משלוח יצורפו דוחות ביקורת, תעודת משלוח ו/או חשבונית הכוללת את מספר ההזמנה, מק"ט / מס' שרטוט, מהדורה, מנת ייצור או DATE CODE (במידה וישים).
2.4.6    לפני אריזת המוצרים או ביצוע תהליך יבדקו המוצרים לאיתור ומניעת גופים זרים FOD
2.4.7    באחריות הספק לוודא כי אריזת המוצר נקייה מגופים זרים.
2.4.8    במידה והוגדר מפרט אריזה ע"י הלקוח הסופי, יארזו החלקים בהתאם למפרט הלקוח.


2.5 עקיבות
2.5.1    במידה ולא צוין אחרת החלקים/החומרים יסומנו במספר מנת החלקים ויכללו עקיבות למנת חומר הגלם.
2.5.2    המוצרים או חומרים יסופקו ממנת חומר גלם אחת – במידה והחומרים/מוצרים יסופקו ממנות שונות – יש להפריד את האריזות והתיעוד הנלווה.

2.7 כניסה לאתר הספק
2.7.1    הספק מתחייב לאפשר לאנשי המזמין המוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח המזמין, ו/או לנציג ממשלתי להיכנס למבנה, ולספק מידע הקשור להזמנות המזמין. המזמין מתחייב לתאם ביקורים מראש עם הספק.

2.8 פעולה מתקנת
2.8.1    במקרה ונתגלתה חריגה בכרמור או אצל הלקוח, ישלח לספק דו"ח תקלה. דו"ח זה ימולא כראוי ויכלול הוכחה לביצוע פעולה מונעת (שתמנע חזרת החריגה בעתיד).
2.8.2    הדו"ח יוחזר להמזמין חתום תוך 10 ימי עבודה לכל היותר.

2.9 שמירת רשומות
2.9.1    תקופת שמירת הרשומות 7 שנים, אלא אם יש דרישה אחרת במסגרת ההזמנה או הלקוח הסופי.
2.9.2   לאחר תקופת שמירת הרשומות – יש לבקש אישור המזמין לפני השמדתם.


2.10 שרשור דרישות לקב"מ
2.10.1    העבודה המוזמנת תתבצע ע"י הספק. אין להעביר עבודה לקב"מ ללא אישור מראש ממנהל האיכות של המזמין.
2.10.2    באחריות הספק לשרשר לקבלני המשנה את דרישות האיכות הרלוונטיות עבור הספק/קב"מ.

2.11 דרישות איכות לקוחות
2.11.1    דרישות איכות מיוחדות עבור הלקוח הסופי תקפים להזמנה עבור הלקוחות הבאים :
          -    פריטים קרטיים ואופייני מפתח המפורטים בשרטוטים/מפרטים ינוהלו בהתאם לדרישות הלקוח הסופי ויצורפו להזמנת הרכש.

דרישות איכות מיוחדות בהתאם לפריט/טכנולוגיה

3.1  פריטים מכאנים
3.1.1    דו"ח ביקורת חלק ראשון – FAI
       -    דו"ח זה יצורף למנת דגמים שתסופק לצורך אישור המזמין, לפני תחילת כל יצור סידרתי. הדוח ישקף את ממצאי הדגמים הנ"ל, ואת רמת הביצוע של היצור הסידרתי. הדו"ח יכלול את כל הפרמטרים המיוצרים, אמצעי המדידה, תוצאות המדידה, ותוכנית הדגימה בסדרה.
        את הדוחות יש להגיש בטפסים של המזמין / או טפסי FAI של הספק (במידה והספק מוסמך לAS9100)
      -    יש לציין בדו"ח את אמצעי המדידה – יש לרשום בדו"ח ערך נמדד בפועל.
      -    אין לבצע שינוי בתהליך הייצור או במוצר ללא קבלת היתר בכתב מראש ממנהל איכות המזמין  לאחר אישור המוצר הראשון.
     -    אין להעביר את העבודה לגורם שלישי  ללא קבלת אישור בכתב של המזמין.
     -    תהליכים משלימים יבוצעו מול דרישות סעיף 3.3

3.2 חומרי גלם
3.2.1    אישור חומר גלם: יש לשלוח תעודת חומר גלם תעופתי C.O.A ממקור מערבי העונה לדרישות ההזמנה.
3.2.3    חומרים עבור לקוחות תעופתיים ללא אישור תיקוף במקור יאושרו ע"י המזמין והלקוח לפני הספקתם למזמין.
3.2.4    הספק יבצע תיקוף תקופתי לחומרי הגלם המסופקים במסגרת ההזמנה. במידת הצורך יספק את התיעוד הנדרש להמזמין.
3.2.5    חומרי גלם יסופקו בהתאמה ל ROHS 3, אלא אם כן נדרש אחרת ע"י הלקוח.
3.2.6    חומר הגלם יסופק ממנת התכה אחת.

3.3 תהליכים מיוחדים
3.3.1    יש לבצע תהליכים רק אצל קבלני משנה מאושרים ע"י המזמין וע"י הלקוח.
3.3.2    למרות שהעבודה מתבצעת ע"י קבלני משנה שהוגדרו ע"י המזמין, האחריות על טיב המוצר, הבדיקות והמסמכים היא של הספק.
3.3.3    במידה ונדרש ע"י הלקוח הסופי או המזמין יסופקו עם החלקים דגמי בדיקה נלווים.
3.3.4    במידת הנדרש ובהתאם לדרישות המזמין, השרטוט, המפרט הישים  או הלקוח הסופי יבוצע תהליך לשחרור פריכות מימנית או תהליך טיפול תרמי. – דו"ח וגרף הטיפול יסופקו עם החלקים.

3.4 קשיחים
3.4.1    קשיחים יסופקו בליווי תעודת התאמה העונה על דרישות ההזמנה, הדו"ח יכלול את פרטי היצרן ומס' מנת הקשיחים.
3.4.2    הקשיחים יסופקו ממנת ייצור אחת ומיצרן אחד.
3.4.3    קשיחים עבור רפאל יסופקו בהתאם לדרישות 93.00.63

3.5 הימנעות וצמצום רכש פריטים מזויפים
3.5.1    במטרה לצמצם את הסיכון להספקת חומרים או פריטים מזויפים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות :
       -    הספק הינו יצרן או מפיץ מורשה של הפריט המסופק.
       -    על הספק לעמוד בדרישות התקנים AS6174 ו AS5553.
       -    על הספק לתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הפריטים / הרכיבים המסופקים מיצרן הרכיב עד לאתר המזמין.
       -    על הספק לצרף להזמנה את כל המסמכים המוכיחים את עקיבות הרכישה.
עקיבות הרכישה תכלול: פרטי המעורבים בשרשרת ההספקה, מיצרן הרכיב המקורי ועד למקור הישיר שממנו נרכש הפריט.
       -    על הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה (COC) המקורי שהונפק ע"י היצרן או המפיץ המורשה.
       -    הספק יתחזק רשומות המעידות על עמידה בדרישות סעיף זה לתקופה המוגדרת במסגרת מסמך זה.

מסמך מס': ASF740-01 
עידכון:  03